Национални савет македонске националне мањине у Р.Србији Национален совет на македонското национално малцинство во Р.Србија 26 000 Панчево, др С.Касапиновића 2

Почитувани,
Националниот совет на македонската заедница во Република Србија на 09 07 2013 година доби од Амбасадата на Република Македонија допис дека и оваа година е распишан конкурс за стипендисти со македонско потекло кои живеат на Балканскиот Полуострв за учебната 2013/2014 година, за запишување на државните унивезитети во Р.Македонија и тоа:

Универзитетот „Гоце Делчев" во Штип, Универзитетот „Св.Климент Охридски,, во Битола,  Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј,, во Скопје.
 (Dalje)