Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donelo je Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.

Pravo na korišćenje regresa za gorivo imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ako kupe najviše 120 litara goriva po hektaru, i to:
do 60 litara goriva po hektaru koje se kupi u periodu od 1. aprila do 31. maja tekuće godine za prolećne radove;

do 60 litara goriva po hektaru koje se kupi u periodu od 15. septembra do 30. novembra tekuće godine za jesenje radove.

Odobrava se iznos od 50 dinara po litru goriva kupljenog od ovlašćenog distributera izabranog od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtev za ostvarivanje prava za regres za gorivo podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija i privrede - Uprava za trezor:

za prolećne radove - od 1. maja do 30. juna tekuće godine, na Obrascu 1,

za jesenje radove - najkasnije do 15. decembra tekuće godine, na Obrascu 2.

Uz zahtev podnosi se i original fiskalnog isečka na čijoj poleđini je ovlašćeni distributer koji ga je izdao, upisao broj poljoprivrednog gazdinstva i overio ga pečatom i potpisom.

Preuzimanje - Pravilnik i obrasci